XMan AMS – Phần mềm quản lý tài sản

XMan AMS – Phần mềm quản lý tài sản

XMan-AMS (XMan – Asset Management System) là một sản phẩm phần mềm chuyên phục vụ công tác quản lý tài sản cố định & công cụ dành cho các đơn vị doanh nghiệp lớn (Enterprises) có hàng ngàn tài sản & công cụ đặt tại nhiều chi nhánh.

Hồ sơ & phát sinh tài sản

 • Quản lý hồ sơ tài sản
 • Đăng ký tài sản mới
 • Di chuyển vị trí tài sản
 • Thay đổi người/bộ phận sử dụng tài sản
 • Tách/nhập tài sản
 • Đánh giá lại (tăng/giảm nguyên giá & lũy kế khấu hao)
 • Thanh lý tài sản
 • In phiếu đăng ký hoặc phát sinh tài sản
 • Cập nhật các tài liệu liên quan đến tài sản (hợp đồng, phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng, hình ảnh, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật,…)
 • Truy vấn hồ sơ và phát sinh theo nhiều tiêu thức và in báo cáo nhanh

Kế toán tài sản

 • Đăng ký danh mục loại tài sản và các tài khoản tổng hợp
 • Định nghĩa phương pháp tính khấu hao
 • Định nghĩa phương pháp hạch toán tổng hợp cho từng loại phát sinh.
 • Tính khấu hao hàng tháng, in kết quả
 • Tính khấu hao điều chỉnh cho quá khứ
 • Hoàn tác vụ tính khấu hao
 • Hạch toán tổng hợp các phát sinh tài sản
 • Kết xuất kết quả hạch toán ra file Excel
 • Hoàn tác vụ hạch toán tổng hợp

Kiểm kê tài sản

 • Export hồ sơ tài sản ra Excel để kiểm kê
 • Import kết quả kiểm kê từ Excel
 • Load kết quả kiểm kê thực tế từ bar code scanner
 • In kết quả kiểm kê tài sản
 • Xử lý các tài sản sai vị trí
 • Xử lý các tài sản thiếu
 • Xử lý các tài sản thừa
 • Xử lý các tài sản đề nghị thanh lý

Các danh mục quản lý tài sản

 • Danh mục Nhóm tài sản
 • Danh mục Phân loại/tiểu loại tài sản
 • Danh mục Tình trạng tài sản
 • Danh mục Mã loại biến động tài sản
 • Danh mục Khu vực
 • Danh mục Chi nhánh/Phòng ban
 • Danh mục Trung tâm chi phí
 • Danh mục Trụ sở làm việc
 • Danh sách Nhà cung cấp
 • Danh mục Tình trạng bảo trì tài sản

Hệ thống danh mục

 • Thống kê tổng hợp tài sản theo theo trụ sở / theo phòng ban / theo loại tài sản
 • Liệt kê chi tiết tài sản theo trụ sở / theo phòng ban / theo loại tài sản
 • Thẻ tài sản chi tiết
 • Phiếu đăng ký tài sản
 • Phiếu di chuyển tài sản
 • Phiếu điều chỉnh tài sản
 • Danh sách tài sản đề nghị thanh lý
 • Danh sách tài sản quyết định thanh lý
 • Danh sách barcode các tài sản mới đăng ký
 • Báo cáo tình hình di chuyển tài sản
 • Báo cáo tình hình đăng ký tài sản mới
 • Báo cáo tình hình đánh giá lại tài sản
 • Báo cáo tình hình thanh lý tài sản
 • Báo cáo tình hình biến động tài sản
 • Báo cáo tình hình bảo hành/bảo trì tài sản
 • Liệt kê tài sản theo chi nhánh phục vụ kiểm kê
 • Danh sách tài sản thừa phát hiện qua kiểm kê
 • Bảng kê kết quả kiểm kê tài sản
 • Bảng kê khấu hao tài sản tổng hợp theo phòng ban / theo loại tài sản
 • Bảng kê chi tiết kết quả tính khấu hao tháng
 • Bảng kê các bút toán hạch toán tự động

Quản lý công nợ khách hàng

 • Quản lý công nợ chi tiết đến từng đơn hàng, tuổi nợ theo từng đơn hàng, theo thời gian mua hàng, …
 • Phân tích tuổi nợ khách hàng theo tháng, 3 tháng, 6 tháng,…
 • Đăng ký giới hạn định mức công nợ tối đa theo thời gian và tổng số tiền cho từng khách hàng
 • Biểu đồ thống kê tổng hợp tình hình sử dụng các tài sản
 • Báo cáo nhanh danh sách tài sản theo điều kiện truy vấn

Quản trị hệ thống

 • Danh mục Chức năng của XMan-AMS
 • Danh sách Nhóm người sử dụng (Roles)
 • Danh sách Người sử dụng (Users)
 • Phân quyền sử dụng chức năng
 • Phân quyền quản lý theo địa bàn
 • Phân quyền quản lý theo nhóm tài sản
 • Phân quyền khai thác báo cáo
 • Đăng ký các câu thông báo hệ thống